Tel. 668 242 840

tło

AUDYT I OCENA RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO

Audyt ubezpieczeniowy jest zawsze indywidualnym opracowaniem, dedykowanym pod przedsiębiorstwo, czy nawet jedną tylko lokalizację prowadzonej działalności, i zawiera zindywidualizowany opis ryzyk w prowadzonej działalności pod kątem ochrony ubezpieczeniowej.

Audyt ma na celu zbadanie ryzyk ubezpieczeniowych, jakie mogą pojawić się w trakcie prowadzenia działalności i weryfikację tych ryzyk z pokryciem polisowym.

Wyniki audytu wskazują na obszary, które wymagają szczególnej uwagi, z tego względu, że są np. kluczowe dla przedsiębiorstwa lub rodzą wysokie ryzyko wystąpienia szkody.

Na zakończenie audytu proponujemy optymalne rozwiązania, które wdrażamy przy budowaniu programu ubezpieczeniowego.

Jeśli prowadzisz działalność ze zwiększonym ryzykiem ubezpieczeniowym rekomendujemy przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego przez inżyniera ryzyka, aby wskazać obszary wymagające poprawy. Ocenę ryzyka przeprowadza inżynier ryzyka z wieloletnim doświadczeniem w obszarze badań bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych oraz u ubezpieczycieli.

AUDYT UBEZPIECZENIOWY INŻYNIERA RYZYKA

Audyt ubezpieczeniowy to działanie mające na celu przeprowadzenie u Klienta rozpoznania dotyczącego występujących w jego firmie zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą mieć ujemne konsekwencje dla prowadzonej działalności. Po zdefiniowaniu prawdopodobnych zagrożeń, opracowywane są sposoby ich przeciwdziałania. W trakcie audytu ubezpieczeniowego monitorowane są zagrożenia, ale także posiadane przez Klienta zabezpieczenia.

Na podstawie zebranych informacji dokonywana jest merytoryczna ocena ochrony ubezpieczeniowej i powstaje raport oceny ryzyka. Zawiera on wnioski dotyczące identyfikacji, oceny, pomiaru i analizy występujących u Klienta ryzyk wraz z propozycjami rekomendowanych metod ich uniknięcia.

Po zidentyfikowaniu, ryzyka są oceniane i oszacowuje się prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz konsekwencje, jakie przyniosą firmie. Następnie powstają zalecenia, w których wskazane są najskuteczniejsze działania skierowane przeciw określonym wcześniej zagrożeniom.

Zakres audytu powinien obejmować:

 • inspekcję miejsca prowadzenia działalności,

 • oględziny najbliższego sąsiedztwa pod kątem możliwych zagrożeń miejsca ubezpieczenia (ryzyka naturalne i cywilizacyjne),

 • ocenę przebiegu głównych procesów produkcyjnych i technologicznych,

 • przeglądu stanu zabezpieczeń informatycznych, przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych,

 • ocenę konstrukcji i przeznaczenia budynków, budowli oraz sposobów składowania mienia,

 • analizę procesu produkcyjnego pod kątem przerwy w działalności, uzależnienie od mediów, dostaw surowców, pracy podmiotów zewnętrznych i ewentualnej utraty przychodu,

 • wyliczenie prawdopodobnej maksymalnej szkody w miejscu ubezpieczenia,

 • sprawdzenie aktualności przykładowych scenariuszy szkodowych.

Korzyści audytu ubezpieczeniowego:

 • identyfikacja ryzyka z uwzględnieniem prawdopodobieństwa jego występowania i skali konsekwencji,

 • ocenę stosowanych mechanizmów kontroli i przeciwdziałania zagrożeniom,

 • opracowanie procedur wspomagających podejmowanie decyzji, dotyczących kontroli bezpieczeństwa budynków, urządzeń oraz instalacji,

 • potwierdzenie zgodności prowadzonej działalności z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 • wskazanie optymalnych metod ograniczania ryzyka i podnoszenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa,

 • podnoszenie świadomości w zakresie BHP i p.poż. wśród pracowników i kadry zarządzającej,

 • niezależną od ubezpieczyciela obiektywną ocenę zewnętrznego eksperta, polegającą na zdefiniowaniu potencjału i kierunku poprawy systemu zarządzania firmą.