Tel. 668 242 840

tło

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa to zobowiązanie ubezpieczyciela do zapłaty określonej kwoty, w sytuacji kiedy wykonawca prac nie wykonuje swojego zobowiązania wobec zamawiającego.

Dla wykonawcy robót gwarancje ubezpieczeniowe pozwalają na swobodę dysponowania środkami własnymi, bez konieczności zamrażania wysokich sum w wadium czy zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu.

Wolne środki można przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa i wzrost konkurencyjności, także poprzez udział w kilku przetargach jednocześnie.

Strony gwarancji ubezpieczeniowej:

  • beneficjent gwarancji – zamawiający roboty,
  • zleceniodawca gwarancji – wykonawca robót,
  • gwarant – ubezpieczyciel

 

Jak uzyskać gwarancję ubezpieczeniową.

Udzielenie gwarancji przez gwaranta poprzedzone jest badaniem płynności finansowej oraz wiarygodności przedsiębiorstwa budowlanego.

Rolą brokera ubezpieczeniowego jest pomoc w skompletowaniu dokumentacji, budowanie dobrego wizerunku przedsiębiorstwa budowlanego, negocjowanie treści gwarancji oraz pilnowanie terminowości i prawidłowości wystawianych gwarancji ubezpieczeniowych.

Droga otrzymania otrzymania gwarancji:

  • złożenie wniosku wraz z dokumentami rejestrowymi oraz finansowym,
  • analiza ryzyka,
  • negocjacje treści gwarancji,
  • opłacenie składki,
  • wydanie gwarancji.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

T: 668 242 840

Gwarancja wadium.

Gwarancja wadium jest formą zabezpieczenia interesów zamawiającego, np. organizatora przetargu, przed niewykonaniem umowy przez podmiot, który wygrał przetarg.

Jednocześnie zabezpieczenie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej umożliwia oferentowi przystępowanie do kilku przetargów na raz.

Koszt gwarancji jest stosunkowo niewielki w porównaniu do kwoty wadium, dzięki czemu oferent nie musi zamrażać środków własnych, a jedynie pokrywa koszt gwarancji ubezpieczeniowej.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu jest formą zabezpieczenia interesu zamawiającego, na wypadek, gdyby wykonawca nie wykonał lub niewłaściwie wykonał umowę.

Dla zleceniodawcy gwarancji, czyli dla wykonawcy prac, jest to wygodna forma zabezpieczenia, która pozwala na nieangażowanie własnych środków finansowych.

Gwarancja usunięcia wad i usterek.

Zamawiający żądają wniesienia gwarancji usunięcia wad i usterek na wypadek gdyby wykonawca robót nie usuną wad i usterek w okresie gwarancyjnym.

Z uwagi na długie okresu gwarancyjne taka forma zabezpieczenia jest optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia kosztów kapitału.