Polityka prywatności strony internetowej Kancelarii Brokerskiej Optimum

Szanujemy Twoją prywatność!

Bez Twojej zgody nigdy nie udostępniamy Twoich danych osobowych ani też adresu e-mail osobom trzecim.

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem www.optimumbroker.pl jest Kancelaria Optimum sp. z o.o. ul. Szpacza 18-20, 51-417 Wrocław, NIP 8952225986, Regon 387880828KRS 0000877395 , prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Brokerska Optimum, zwana dalej Kancelarią Optimum.

Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.optimumbroker.pl jest szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.optimumbroker.pl.

Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych, można uzyskać kontaktując się z administratorem strony.

Dane otrzymane od użytkowników

Kancelaria Optimum zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej, a w przypadku złożenia przez użytkownika oferty zatrudnienia bądź współpracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Użytkownik może przekazać za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane w zapytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza. W celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi i uzupełnienia wymaganych informacji użytkownik może być poproszony o dodatkowe informacje.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w jakim Kancelaria Optimum zbiera od użytkowników dane osobowe, pełni obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

  • udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza

  • realizacji zamówień usług

  • marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług

  • udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy zawartej z Kancelarią Optimum

  • procesu rekrutacji – w przypadku złożenia przez Użytkownika oferty zatrudnienia.

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie danych jest zupełnie dobrowolne. Skorzystanie z formularzy na stronie internetowej równoważne jest udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych oraz do przenoszenia danych. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie Użytkownikowi nowych usług.

Dane osobowe, zebrane za pośrednictwem strony internetowej przetwarzane będą przez 12 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w który udzielono odpowiedzi.

Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Na stronie internetowej www.optimumbroker.pl znajdują się również odnośniki do innych stron www. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Informacje handlowe

Kancelaria Optimum nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Kancelaria Optimum przechowuje zapytania HTTP kierowane na serwer, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;

  • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;

  • informacje o przeglądarce użytkownika,

  • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu itp.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.optimumbroker.pl. Pliki Cookies wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.”

Bezpieczeństwo informacji

Kancelaria Optimum stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Zmiany w polityce prywatności

Kancelaria Optimum może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.optimumbroker.pl.