Tel. 668 242 840

tło

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa budowlanego

Czemu służy ubezpieczenie firmy budowlanej?

Prowadzenie przedsiębiorstwa budowlanego niesie ze sobą wysokie ryzyko wyrządzenia szkody inwestorom, uczestnikom procesu inwestycyjnego, osobom trzecim, a także własnym pracownikom.

Wśród typowych zdarzeń budowlanych, które rodzą odpowiedzialność cywilną firmy budowlanej można wymienić:

  • szkoda polegająca na zalaniu lokalu przez wadliwy montaż rur wodociągowych,
  • szkoda w pojeździe lub na osobie spowodowana uderzeniem dachówki, która spadła podczas renowacji dachu,
  • wypadek pracownika podczas wykonywania pracy.

W razie zgłoszenia roszczenia Ubezpieczyciel pokryje szkodę zgodnie z zawartą polisą ubezpieczeniową oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Analiza prowadzonej działalności i występujących w danej firmie zagrożeń pozwoli prawidłowo zabezpieczyć firmę na skutek ewentualnych roszczeń ze strony poszkodowanych.

Z tego względu warto zastanowić się jakie nieprzewidziane zdarzenia mogą wystąpić w czasie prowadzenia działalności, aby zapewnić sobie właściwe ubezpieczenie.

 

Jaki powinien zakres ubezpieczenie OC firmy budowlanej?

Przedsiębiorstwa budowlane powinny mieć polisę OC działalności skrojoną na własne potrzeby.

Prawidłowe ubezpieczenie OC przedsiębiorstwa budowlanego powinno uwzględniać m.in. wielkość przedsiębiorstwa, zakres prowadzonej działalności, udział podwykonawców w prowadzonej działalności oraz rodzaj realizowanych kontraktów.

Dla przedsiębiorstw specjalistycznych, które w ramach działalności używają materiałów wybuchowych czy dokonują rozbiórek powinny znaleźć się rozszerzenia uwzględniające faktycznie ponoszone ryzyko.

Inaczej będą ubezpieczone przedsiębiorstwa z budownictwa ogólnego, inaczej hydrotechniczne czy drogowe.

Firmy wykonujące projekty powinny pamiętać także o prawidłowy zabezpieczaniu odpowiedzialności cywilnej przy wykonywaniu czynności zawodowych, a więc OC projektanta, OC architekta czy OC geodety.

 Odpowiedzialność generalnego wykonawcy czy podwykonawcy?

Zgodnie z ugruntowanymi na rynku ubezpieczeniowym rozwiązaniami obok wykonawcy generalnego, ubezpieczeni powinni być także podwykonawcy.

W cywilistycznej konstrukcji odpowiedzialności zleceniodawca odpowiada na zasadzie odpowiedzialności kontraktowej za podwykonawcę. Odpowiedzialność kontraktowa jest to odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu. Inna odpowiedzialność zachodzi natomiast przy szkodzie deliktowej, kiedy zawinił podwykonawca.

Z tego względu, należy dopasować ochronę ubezpieczeniową w taki sposób, aby polisą ubezpieczeniową objęte zostały właściwe podmioty.

Nieco inaczej kształtuje się ochrona OC przy polisach ryzyk budowano – montażowych, dedykowanych pod konkretny kontrakt. Wówczas polisa obejmuje zazwyczaj wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, niemniej jednak szczegóły polisy zależą wówczas od indywidualnych ustaleń i negocjacji między inwestorem a generalnym wykonawcą.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

T: 668 242 840