Tel. 668 242 840

tło

OBSŁUGA BROKERSKA

Broker ubezpieczeniowy wykonując swoją pracę postępuje uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów.

Praca brokera ubezpieczeniowego polega na:

  • doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych,

  • zawieraniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu lub na rzecz Klienta,

  • udzielaniu pomocy w administrowaniu umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu, także w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie.

Mamy wypracowany model obsługi brokerskiej, dzięki któremu współpraca z nami jest przewidywalna i prosta.

Wyróżniamy podstawowe etapy:

I. Otrzymanie pełnomocnictwa – broker działa w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

II. Analiza potrzeb oraz zebranie danych do ubezpieczenia – to jest baza informacji, na której określa się m.in. przedmiot i zakres ubezpieczenia,

III. Audyt ubezpieczeniowy – audyt przygotowujemy zwykle na początku współpracy, aby określić aktualny stan posiadanej ochrony,

IV. Procedura zapytania ofertowego do TU – wraz z końcem polisy podejmujemy czynności zmierzające do wynegocjowania możliwie najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia na kolejny rok ubezpieczeniowy,

V. Rekomendacja jednej z ofert  – wskazujemy, która z ofert jest dla Was najkorzystniejsza i wyjaśniamy najistotniejsze kwestie,

VI. Administracja ubezpieczeń – w ramach współpracy przejmujemy na siebie wszelkie czynności związane z obsługą ubezpieczeń m.in. aneksy do polis, cesje, doubezpieczenia,

VII. Likwidacja szkód – likwidację zgłoszonych szkód prowadzimy od otrzymania informacji o szkodzie do czasu wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela.

Audyt ubezpieczeniowy jest zawsze indywidualnym opracowaniem, dedykowanym pod przedsiębiorstwo, czy nawet jedną tylko lokalizację prowadzonej działalności i zawiera zindywidualizowany opis ryzyk w prowadzonej działalności pod kątem ochrony ubezpieczeniowej.

Audyt ma na celu zbadanie ryzyk ubezpieczeniowych, jakie mogą pojawić się w trakcie prowadzenia działalności i weryfikację tych ryzyk z pokryciem polisowym.

Wyniki audytu wskazują na obszary, które wymagają szczególnej uwagi, z tego względu, że są np. kluczowe dla przedsiębiorstwa lub rodzą wysokie ryzyko wystąpienia szkody.

Na zakończenie audytu proponujemy optymalne rozwiązania, które wdrażamy przy budowaniu programu ubezpieczeniowego.

Jeśli prowadzisz działalność ze zwiększonym ryzykiem ubezpieczeniowym, w którym towarzystwa ubezpieczeniowe przeprowadzają lustrację, wówczas możemy przeprowadzić preaudyt w lustrowanej lokalizacji, aby wskazać obszary wymagające poprawy. Ocenę ryzyka przeprowadza inżynier ryzyka z wieloletnim doświadczeniem w obszarze badań bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych oraz u ubezpieczycieli.

Klientom, z którymi nie mamy zawartej umowy na obsługę brokerską, a także dla szkód, które nie są związane z polisami, które obsługujemy w ramach stałej współpracy, oferujemy dodatkowo:

  • likwidację szkód osobowych,

  • likwidację szkód majątkowych.

Znamy się na ubezpieczeniach doskonale i zlikwidowaliśmy wiele szkód majątkowych i osobowych, dlatego:

  • wiemy czego może żądać poszkodowany,

  • wiemy jak formułować roszczenia, aby otrzymać możliwie najwyższe odszkodowanie,

  • wiemy jakie są procedury i terminy,

  • wiemy jakie dokumentny są wymagane do prawidłowej likwidacji i wiele innych.

Nie polegaj jedynie na informacjach od ubezpieczyciela.

Zaufaj profesjonalistom, którzy działają w Twoim imieniu.

Obsługa brokerska oparta jest na pełnomocnictwie, które upoważnia nas do prowadzenia spraw Twojej firmy w zakresie ubezpieczeń. Wszystko robimy od początku do końca, a przede wszystkim reprezentujemy Twoje interesy przed ubezpieczycielem. Określamy potrzeby ubezpieczeniowe Twojej firmy, wysyłamy zapytania do wszystkich ubezpieczycieli, negocjujemy warunki ubezpieczeń oraz ich cenę, administrujemy dokumentacją ubezpieczeniową (polisy, aneksy, cesje, certyfikaty iin.), wyjaśniamy wszelkie wątpliwości, likwidujemy szkody, piszemy odwołania i wykonujemy pozostałe czynności, które okażą się potrzebne, aby zapewnić bezpieczeństwo Twojej firmy.